หน้าหลัก

ajronnachaiอ.ดรุณี มูเก็ม
damuke@rpu.ac.th

บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
บธ.ม.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี