การจัดการตราสินค้า

คำอธิบายรายวิชา

อ.ผู้สอน: อ.ดรุณี  มูเก็ม

131-013 การจัดการตราสินค้า                                                                  3(3-0-6)

Brand Management

วิชาบังคับก่อน : 100-008 หลักการตลาด

ความหมายความสำคัญและแนวคิดเกี่ยวกับตราสินค้า คุณลักษณะของตราสินค้า  การสร้างตราสินค้า คุณค่าตราสินค้า การกำหนดตำแหน่งตราสินค้า การกำหนดกลยุทธ์  การวางแผนตราสินค้าการดำเนินงาน การวัดและการประเมินผลเกี่ยวกับตราสินค้า การสร้างคุณค่าตราสินค้าให้เติบโตและยั่งยืน

 

Chapter_1_BM
Chapter_2_BM
Chapter_3_BM
Chapter_4_BM
Chapter_5_BM
Chapter_6_BM


เว็บสำหรับ link รายวิชา

1. “SME สร้างแบรนด์อย่างไรให้ดัง” SME Webinar สัมมนาออนไลน์

2. ตั้งชื่อร้าน สร้างแบรนด์ อย่างไรดี

3. SME ตีแตก [2015] : ธุรกิจที่ 43 แมลงทอดไฮโซ

4. [TOP10] 10อันดับข้อความลับที่ซ่อนในโลโก้แบรนด์ดัง

5. อะไรคือสิ่งที่ลุงคนส่งไอติมมากว่า 20 ปี จะทำในวันสุดท้าย

6. TCDC Projects
http://www.tcdc.or.th/projects/trend/

7. Marketing 4.0 การตลาดปี 2017

8. IBM เผย Gen Z ชอบซื้อของหน้าร้านมากกว่าออนไลน์
http://positioningmag.com/1113734

9. Philip Kotler: Marketing

10. What brand do you think of ? Yes… ศรีจันทร์