การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการจัดการดำเนินงาน

100-020 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการจัดการดำเนินงาน                           3 (3-0-6)

             Quantitative Analysis and Operations Management                 

             วิชาบังคับร่วม : ไม่มี

             หลักการและความสำคัญของกระบวนการผลิตและธุรกิจการบริการ โดยใช้เทคนิคเชิงปริมาณเพื่อการวางแผนและการควบคุม สำหรับช่วยการตัดสินใจเชิงธุรกิจ เพื่อการใช้ทรัพยากรการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ เช่น โครงสร้างการตัดสินใจ (Decision skill) การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (BEP) การใช้โปรแกรมเชิงเส้น (Linear Programming) ตัวแบบการขนส่งสินค้า (TransportationModel) ตัวแบบแถวคอย (Queuing Theory) และแบบจำลองสถานการณ์ (Simulation Model) เพื่อนำความรู้ในการวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้กับการตัดสินใจเชิงธุรกิจที่เหมาะสม

เอกสารประกอบการสอน

Introduce_QA&OM

QA&OM_ch1

QA&OM_ch2

QA&OM_ch3

QA&OM_ch4

QA&OM_ch5

QA&OM_ch6

QA&OM_ch7

QA&OM_ch8